پكيجهاي جوانسازي

كساني كه در اين پكيج ثبت نام كنند از 30% تخفيف ويژه برخوردار خواهند بود كه اين پكيج شامل 3 جلسه جوانسازي با ليزرالكس ان دي ياگ،5جلسه ميكرونيدل، 5 جلسه ميكرودرم و 5 جلسه هيدرودرمي ميباشد.