ورزش

ورزش و فعاليت بدني و تغيير life style

لازم است بيمار همزمان با طي كردن دوره هاي لاغري و البته بطور خاص بلافاصله نيم ساعت پس از استفاده از هريك از دستگاههاي لاغري
ورزش هوازي داشته باشد.
اين مسئله كمك خواهد كرد تا سلولهاي چربي كه توسط دستگاهها خرد و شكسته شده اند در اثر فعاليت بدني و البته همراه با مصرف مايعات فراوان بصورت مواد زائد از طريق كليه ها و بعضا از طريق كبد دفع شده و به دور ريزي هرچه سريعتر چربيهاي زائد خرد شده كمك نمايد.
بطور خاصgolden time فعاليت ورزشي در بعد از دستگاهRF خداكثر ٦ ساعت پس از استفاده از دستگاه ميباشد.