روش تركيبي يا combination therapy

همانطور كه از نامش مشخص است يك روش تركيبي براي از بين بردن موهاي زائد ميباشد كه بطور خاص در مورد افراديكه نسبت به افراد معمولي موهاي زائد مقاومتري در برابر ليزر دارند بسيار كمك كننده و موثر ميباشد. در اين روش در واقع قبل از اينكه فوليكولهاي مو به يك فرم خاصي از ليزر عادت كرده و راه مقابله به آن را بيابند در مواجهه با تابش نوع ديگري از ليزر قرار گرفته و بطرز موثر و كاملا مشهودي قدرت مقابله از فوليكول مو سلب شده و به اين طريق آنرا بشدت ضعيف ميكنيم.
در اين روش براي جلسه اول از ليزر SHR استفاده ميشود كه پاسخدهي بسيار مناسب و خوبي را خواهيم ديد . سپس بر حسب نوع واكنش و پاسخدهي موهاي زائد در جلسات بعد بصورت تركيبي از ليزر ALEX يا SHR استفاده ميشود بديهي است نظارت و نظر پزشك در مورد اين روش تركيبي تعيين كننده خواهد بود.