خال ، ميخچه ، اسكين تگ

در ابعاد كوچك

خالها و ميخچه هاي خيلي كوچك و همچنين موارد اسكين تگ را ميتوان به كمك دستگاه RF با كمترين اثر باقيمانده و بطور كامل برداشت بديهي است كه گاهي اوقات در مورد خالهاي ريشه دارتر و عميق تر يك جلسه نياز به تكرار خواهدبود و اما در مورد دستگاه RF:
با ساطع كردن اشعه راديوفركوانس موج حرارتي ايجاد كرده و از طريق سري هاي فلزي كه بشكلهاي مختلف موجود است اين موج حرارتي ايجادشده به پوست مورد نظر منتقل شده و باعث سوزاندن بسيار سطحي و مختصر و كنترل شده منطقه مورد نظر ميشود از اين روش جهت درمان خال و زگيل و ميخچه استفاده ميشود

تصوير دستگاه

dr

در ابعاد بزرگ

خالها و ميخچه هاي بزرگتر در اين مركز بوسيله جراحي سرپايي برداشته ميشود

نمونه کار

dr