جوانسازي با ليزر

در اين روش با استفاده از هركدام از ليزرهاي الكس و ان دي ياگ به تنهايي و همچنين در تركيب با يكديگر تحريك قوي و موثري در كلاژن سازي پوست ايجاد ميشود و همانطور كه ميدانيم راز جواني در ساخت بيشتر كلاژن هاست.
در طي اين فرايند كه بهتر است در طول ٢ ماه اينده هرماه يكبار تكرار شود تغييرات مشهودي از فرايند جوانسازي در پوست صورت ديده ميشود كه گاها از فرداي همانروز قابل مشاهده بوده و روند افزايش يابنده داشته و تا دو ماه اينده به اوج اثر خود ميرسد .
تر كيب استفاده از جوانسازي با ليزر همراه با جوانسازي با ميكرونيدل تاثيراتي معجزه اسا در جواني پوست شما دارند.

در اين روش با استفاده از هركدام از ليزرهاي الكس و ان دي ياگ به تنهايي و همچنين در تركيب با يكديگر تحريك قوي و موثري در كلاژن سازي پوست ايجاد ميشود و همانطور كه ميدانيم راز جواني در ساخت بيشتر كلاژن هاست
در طي اين فرايند كه بهتر است در طول ٢ ماه اينده هرماه يكبار تكرار شود تغييرات مشهودي از فرايند جوانسازي در پوست صورت ديده ميشود كه گاها از فرداي همانروز قابل مشاهده بوده و روند افزايش يابنده داشته و تا دو ماه اينده به اوج اثر خود ميرسد .
تر كيب استفاده از جوانسازي با ليزر همراه با جوانسازي با ميكرونيدل تاثيراتي معجزه اسا در جواني پوست شما دارند.