تجويز رژيمهاي تغذيه اي نرم افزاري

اين مرحله همراه و همگام با استفاده از دستگاههاي لاغري ارائه ميشود كه بنابر صلاحديد پزشك در فواصل بين ٣-١ هفته بيمار توسط پزشك ويزيت شده و رژيم تغذيه اي مناسب كه البته با تعيين سفارشات غذايي توسط خود بيمار ميباشد و همچنين با در نظر گرفتن تمام شرايط بيمار اعم از انواع حساسيتها، انواع بيماريها، فصول مختلف و دوره هاي مختلف رژيمي و …. به بيمار ارائه ميشود.
همچنين رژيمهاي لاغري ما مجهز به سيستم سوال و جواب انلاين پيامكي در مورد تغيير ناگهاني نوع رژيم غذايي بعنوان مثال در مهمانيها نيز ميباشد.