از بين بردن موهاي سفيد

بوسيله قلم الكتروليز سرسوزنهاي طلايي در عمق موهاي سفيد وارد شده و باانرژي حرارتي توليد شده توسط اشعه راديوفركوانس ريشه مو منهدم ميشود و بدينوسيله به نابودي موهاي سفيد كمك ميكند.

dr

تصوير دستگاه الكتروليز